chirurg-plastyczny
Renuvion 2

Szanowni Pacjenci, każda operacja może wpłynąć na odporność w okresie pooperacyjnym. W trosce o personel i zdrowie naszych pacjentów przed każdym zabiegiem wykonujemy w Euroklinice test na obecność covid-19. Najskuteczniejszą metodą ochrony są jednak szczepienia, które znacznie zmniejszają ryzyko zachorowania.

endermologia LPG
Endermologia LPG Aliance
Perła Dermatologii Estetycznej

Najnowsze urządzenie do bezinwazyjnego zabiegu ujędrniającego i modelującego ciało.
Efekty już po trzech zabiegach.

Doświadczenie
30 lat doświadczenia
naszym atutem
Covid-19

Szanowni Pacjenci, każda operacja wpływa na odporność w okresie pooperacyjnym. W trosce o Wasze zdrowie przed każdym zabiegiem wykonujemy w Euroklinice test na obecność covid-19. Najskuteczniejszą metodą ochrony są jednak szczepienia, dlatego apelujemy o zaszczepienie się przeciwko koronawirusowi.

Szanowni Pacjenci, każda operacja wpływa na odporność w okresie pooperacyjnym. W trosce o Wasze zdrowie przed każdym zabiegiem wykonujemy w Euroklinice test na obecność covid-19. Najskuteczniejszą metodą ochrony są jednak szczepienia, dlatego apelujemy o zaszczepienie się przeciwko koronawirusowi.

previous arrow
next arrow
Kontakt

Polityka Prywatności

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

NZOZ EUROKLINIKA/PRYWATNEGO GABINETU CHIRURGII PLASTYCZNEJ

 

Informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 roku wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

Celem niniejszej wiadomości jest przekazanie naszym Pacjentom informacji na temat zasad i warunków przetwarzania danych osobowych ich dotyczących w związku z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi.

Informacja ta zostaje Państwu przekazana na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1),  dalej „RODO”.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 609 485 556

 

Klauzula informacyjna – art. 13 RODO

 

Obowiązek informacyjny w stosunku do  Pacjenta
realizowany jest przez Euroklinikę/Prywatny Gabinet Chirurgii Plastycznej poprzez:

 1. Umieszczenie wymaganych klauzul informacyjnych na stronie internetowej podmiotu leczniczego;  adres: www.euroklinika.com.pl
 2. Umieszczenie wymaganych informacji na tablicy informacyjnej oraz w broszurach informacyjnych w przestrzeni ogólnodostępnej w siedzibie Eurokliniki/Prywatnego Gabinetu Chirurgii Plastycznej, tj. przy Rejestracji na poziomie „0”, w oddziale szpitalnym /bloku operacyjnym na  poziomie „1” , adres 40-767 Katowice, ul. Stolarska 17.
 3. Swobodny dostęp do wymaganych informacji przy Rejestracji na poziomie „0”, w oddziale szpitalnym/blok operacyjny na poziomie „1”, adres 40-767 Katowice, ul. Stolarska 17.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych Pacjentów jest NZOZ Euroklinika/Prywatny Gabinet Chirurgii Plastycznej z siedzibą w Katowicach przy ulicy Stolarskiej 17, 40-767 Katowice, wpisana do Rejestru Podmiotów Medycznych Wojewody Śląskiego nr księgi Rejestrowej 000000014417 oraz do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr , REGON: 272425823, NIP: 9541900205, adres e-mail: euroklinika@vp.pl (dalej jako „ADO”).

 

 1. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:
 1. W siedzibie ADO pod adresem: NZOZ Euroklinika/Prywatny Gabinet Chirurgii Plastycznej z siedzibą w Katowicach, 40-767 Katowice, ul. Stolarska 17
 2. Pod adresem mailowym ADO: euroklinika@vp.pl
 3. Pod numerem telefonu + 48 32 252 40 40, 609 485 556

 

 1. Pani/Pana dane osobowe, jako Pacjentów, przetwarzane będą do celów zdrowotnych, tj. działalności leczniczej i świadczeń zdrowotnych, określonych w art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

Do celów tych w szczególności należy:

 1. profilaktyka zdrowotna,
 2. diagnoza medyczna i leczenie,
 3. zapewnienie opieki zdrowotnej,
 4. zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, w tym rejestracja pacjentów, weryfikacja uprawnień do uzyskania świadczenia,
 5. zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, w tym wystawianie zaświadczeń lekarskich.

Przetwarzanie danych we wskazanych powyżej celach nie wymaga odrębnej indywidualnej zgody Pacjenta.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ramach następującej podstawy prawnej:
 1. 6 ust. 1 pkt c) RODO,
 2. oraz na podstawie przepisów prawa krajowego, w szczególności:
 3. 3 ust. 1, 2 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,
 4. 24 ustawa 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 5. ustawa z dnia 05 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 6. 54 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych,
 7. inne przepisy szczegółowe regulujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
 1. ADO,
 2. inne podmioty wykonujące działalność leczniczą, w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości i kompleksowości procesu diagnostyczno – leczniczego; aktualny wykaz podwykonawców dostępny w siedzibie ADO, w Rejestracji ADO oraz na tablicy informacyjnej w miejscu ogólnie dostępnym,
 3. Narodowy Fundusz Zdrowia, i inni płatnicy publiczni, w celu niezbędnym do realizacji umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych z płatnikiem, w tym dla celów statystycznych i rozliczeniowych,
 4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 5. inne instytucje, organy, podmioty, które mają prawo do przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO, prawa krajowego, w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych, w tym zdrowotnych.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres określony w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Każdy podmiot prowadzący działalność leczniczą ma obowiązek prowadzenia i  przechowywania dokumentacji medycznej  zgodnie z zasadami określonymi w ustawie 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta.

 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem jednak ograniczeń praw wynikających z prawa powszechnie obowiązującego.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej zostały uregulowane w prawie powszechnie obowiązującym, tj. w ustawie 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta, oraz procedurach wewnętrznych ADO.

 

 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

 

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celach ochrony zdrowia jest wymogiem ustawowym i dotyczy każdego pacjenta. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją nie podania danych osobowych może być odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego, z zastrzeżeniem sytuacji nagłych dla ratowania życia i zdrowia.

 

 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 


Wykonanie: Agir.pl
© 2010-2021 NZOZ Euroklinika Lek. med. Jerzy Wilgus, specjalista chirurgii plastycznej
40-767 Katowice, ul. Stolarska 17, tel. 32 252 40 40, 693 866 118

Euroklinika - operacje plastyczne, chirurgia plastyczna, medycyna estetyczna, korekta nosa, operacja uszu, powiększanie piersi, odsysanie tłuszczu, liposukcja

Znajdź nas na: